Xiang-Qian Chang

Xiang-Qian Chang, PhD

Professor of Mathematics

School

School of Arts and Sciences

Department

School of Arts and Sciences

Office Location

Fennell 223

Boston